Sassafras albidum - White Sassafras 

back to Southwest Virginia flora