Ambrosia artemisiifolia - Ragweed 

back to Southwest Virginia flora